"My shirt is very special."

Translation:Cái áo của tôi rất đặc biệt.

April 25, 2017

6 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Nikesan3

Why is "Cái áo của mình..."wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Jared431198

What is the difference between thât and rât?


https://www.duolingo.com/profile/DavidTien07

Đặc biệt bởi vì không ai muốn lại gần.))^_^


https://www.duolingo.com/profile/camilovietnam

Can áo be a chiếc?


https://www.duolingo.com/profile/bigflymo

"Chiếc áo của mình" cũng được, đúng không?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.