1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "My shirt is very special."

"My shirt is very special."

Translation:Cái áo của tôi rất đặc biệt.

April 25, 2017

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DavidTien07

Đặc biệt bởi vì không ai muốn lại gần.))^_^


https://www.duolingo.com/profile/Nikesan3

Why is "Cái áo của mình..."wrong?


https://www.duolingo.com/profile/xxxMenstruacion

Can áo be a chiếc?


https://www.duolingo.com/profile/bigflymo

"Chiếc áo của mình" cũng được, đúng không?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.