1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Why does the government need…

"Why does the government need taxes?"

Translation:Tại sao chính phủ cần thuế?

April 30, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/binhminh01

Câu này có thể dịch là: Sao chính quyền(chính phủ) lại cần thuế?

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.