1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Bạn muốn biết sự thật không?"

"Bạn muốn biết sự thật không?"

Translation:Do you want to know the truth?

May 2, 2017

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/DamonNZ

Bạn không thể xử lý sự thật


https://www.duolingo.com/profile/TehVanarch

Bạn không thể nào quản lý được sự that.

Also if we're treating 'to handle the truth' as meaning 'to take (in)' then it'd more of:

Bạn không thể nào chấp nhận được sự that.


https://www.duolingo.com/profile/stijena

You can't handle the truth!


https://www.duolingo.com/profile/nhu896536

Dvfyxfxzedtasafstu5s5cr5rf6fr58rf7yft7yvir56cr56ce57vhrfytyfrt6tcuyiu6c45rf6u6grj6vj4rc6fi565vjfyctrkuctrikcfuyf6vj6gjvyv7kj y4r5h3fejxyr4uyceic6r5yjtrccr6


https://www.duolingo.com/profile/Redactedname932

cant i use "Do you want the truth?"


https://www.duolingo.com/profile/kevinforst6

Wouldn't that be "Bạn muốn sử thật không?"

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.