"Aingườiđạidiện?"

Dịch:Who is the representative?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BLinhSan

Hơi có lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.