"Your pants"

แปลว่า:กางเกงของคุณ

May 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Rachel168

จริงๆ pants เป็นพหูพจน์ที่ตัว noun ส่วนคำว่า your จะแปลว่า ของพวกคุณ, ของคุณ, ของท่าน, ของแก หรือ ของเธอ ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/ethoel

This is true. "Your" is both singular and plural

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย