"Theydrink."

แปลว่า:พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Neno331012

พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/emn_____.

พวกเขาดื่ม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย