1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Trái cây và rau"

"Trái cây rau"

Translation:Fruits and vegetables

May 16, 2017

2 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/My2ndAngelic

Âm "r" theo giọng miền Bắc thì có vẻ giống âm "gi" nhỉ

May 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thutrang2018

Gần giống thôi ^_^

July 3, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.