"The children say good night."

แปลว่า:พวกเด็กๆพูดว่าราตรีสวัสดิ์

May 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kugkik

All of "ๆ" must have space before and after

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย