"Ameal"

แปลว่า:อาหารหนึ่งมื้อ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YingMuttan

แปลได้ทั้งข้าวและอาหารหนึ่งมื้อหรอคะ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/K-Bumrungsub

ประมาณนั้นมั้งครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sandy641630

พิมแล้วไม่ให้ผ่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toedtoeng

งง มันแปลว่าข้าวหรอเนี้ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

งงค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย