"He had washed his car."

แปลว่า:เขาได้ล้างรถของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NattKullav1
NattKullav1
 • 25
 • 25
 • 22
 • 17
 • 15
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 2
 • 303

"รถเค้า"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Niraninra

รถของเขา

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย