"I am sorry."

แปลว่า:ฉันขอโทษ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PhumipatNu

i am sorry too

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaraweeKia

Nevermind

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lullaby366640

You are welcome

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JaraweeKia

Thank You

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย