"Weworkbyday,andrestbynight."

แปลว่า:พวกเราทำงานตอนกลางวันและพักผ่อนตอนกลางคืน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ThananSapt

You didn't provide all character that should be in this sentence

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย