"He eats an apple."

แปลว่า:เขากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pyper109379

กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูก กับลูกหนึ่งนี่มันแตกต่างมากเหรอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/OTxK7

ทำไมต้องมีsครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/J3081

มีsเพราะมีมากกว่าหนึ่งค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawtu

he / she / it / นามเอกพจน์ / นามนับไม่ได้  -  กริยาต้องเติม s  I / you / we / they / นามพหูพจน์  -  กริยาไม่ต้องเติม s

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiJee8

ประธานเป็กเอกพจน์(เขาคนเดียว)กริยาเติมS ค่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย