"She will be with you."

แปลว่า:เธอจะอยู่กับคุณ

May 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SlimVolunt

ผมแปลว่าเธอจะอยู่กับเค้า อย่างนี้ไม่ได้เหรอ


https://www.duolingo.com/profile/thira824534

ผมว่าแอพ ไม่อยากให้สับสน กับ she will be with him . ถ้ามีอ่ะนะ


https://www.duolingo.com/profile/NBEOne

เหมือนกันครับผิดเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย