"Fish swim."

แปลว่า:ปลาหลายตัวว่ายน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm188587

ที่ว่าปลาหลายตัวนี่ดูจากกิริยาswimไม่เติมsหรือเปล่าคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

รู้ได้ไงว่ามีปลาหลายตัว

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noom506582

มั่ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย