"Fish swim."

แปลว่า:ปลาหลายตัวว่ายน้ำ

May 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amm188587

ที่ว่าปลาหลายตัวนี่ดูจากกิริยาswimไม่เติมsหรือเปล่าคะ

August 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

รู้ได้ไงว่ามีปลาหลายตัว


https://www.duolingo.com/profile/Natty149391

ปลาตัวเดียวครับ เพราะ Fish ไม่ใช่ Fishes


https://www.duolingo.com/profile/.oOo.

ไม่ใช่ปลาตัวเดียวนะคะ ตัวเดียวคือ The Fish

"Fish" here is used as a generalization

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย