Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Fish swim."

แปลว่า:ปลาหลายตัวว่ายน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Amm188587

ที่ว่าปลาหลายตัวนี่ดูจากกิริยาswimไม่เติมsหรือเปล่าคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Natty149391

ปลาตัวเดียวครับ เพราะ Fish ไม่ใช่ Fishes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.oOo.
.oOo.Plus
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2

ไม่ใช่ปลาตัวเดียวนะคะ ตัวเดียวคือ The Fish

"Fish" here is used as a generalization

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mcc8ME

รู้ได้ไงว่ามีปลาหลายตัว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noom506582

มั่ว

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา