"Fish swim."

แปลว่า:ปลาหลายตัวว่ายน้ำ

May 22, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amm188587

ที่ว่าปลาหลายตัวนี่ดูจากกิริยาswimไม่เติมsหรือเปล่าคะ


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

Fish ตามกฏ ภาภาอังกฤษ คือ หลายต้ว
ไม่ใช้ Fishes คือ ถ้าเรียน ตามกฏ มันจะมีข้อยกเว้นพวกศัพท์ ลงท้ายด้วย sh,es พวกนี้


https://www.duolingo.com/profile/Mcc8ME

รู้ได้ไงว่ามีปลาหลายตัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย