"Wedonothavewater."

แปลว่า:พวกเราไม่มีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MahaSiri

ตอบถูกแล้วทำไมผิดว่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KamonKaews

ตอบถูกแต่ทำไมผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppbniv

we do not have water.

แล้ว we have not water. ล่ะ ?

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย