"We do not have water."

แปลว่า:พวกเราไม่มีน้ำ

May 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

ตอบถูกแล้วทำไมผิดว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NamMonzz

ตอบถูกแต่ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/ppbniv

we do not have water.

แล้ว we have not water. ล่ะ ?


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ควรจะเป็น We have no water. นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Pocky631342

อยากถามว่าทำไมต้องมี do คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย