"We do not have water."

แปลว่า:พวกเราไม่มีน้ำ

May 23, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

ตอบถูกแล้วทำไมผิดว่ะ

May 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KamonKaews

ตอบถูกแต่ทำไมผิด

June 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ppbniv

we do not have water.

แล้ว we have not water. ล่ะ ?

September 21, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย