"She speaks English."

แปลว่า:เธอพูดภาษาอังกฤษ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ToeytoeyTo

Ok

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fay672335

lol

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ird64

Yes,ok

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/munchiess1

เธอพูดอังกฤษ ก็ได้ไม่ใช่หรอค่ะ ?

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NK6pU

Lol

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย