"Wepaytheman."

แปลว่า:พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Few19

พวกเราจ่ายเงินให้ผู้ชายคนนั้น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ch.15

ฟังไม่ออก 55

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NamuhnonSi

พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย? ต้องการสื่อถึงอะไรหรอคะ?

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AunzZomebi

Buy the man. มั้งคนับ 55555

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย