"They are my parents."

แปลว่า:พวกเขาคือพ่อแม่ของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SweetyWan

They น่าจะแปลว่า พวกเขา มากกว่า เธอ นะคะ (คำตอบที่ให้เรียง ต้องเรียงว่าเธอ จะใช้พวกเขาก็เรียงไม่ได้ จะใช้เขาก็บอกผิด)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinaiSawas

แปลกๆ "พวกเธอ"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NBEOne

มันผู้ปกครองด้วยคุณท่านจะหยวนๆหน่อยก็ไม่ได้ แม๊กเอ้ยย!!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Dreammy11

ควรจะเป็น พวกเขาคือครอบครัวของฉัน/ผม หรือไม่ก็ พวกเขาคือคุณพ่อคุณแม่ของฉัน/ผม

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย