"They are my parents."

แปลว่า:พวกเขาคือพ่อแม่ของฉัน

May 26, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SweetyWan

They น่าจะแปลว่า พวกเขา มากกว่า เธอ นะคะ (คำตอบที่ให้เรียง ต้องเรียงว่าเธอ จะใช้พวกเขาก็เรียงไม่ได้ จะใช้เขาก็บอกผิด)


https://www.duolingo.com/profile/WinaiSawas

แปลกๆ "พวกเธอ"


https://www.duolingo.com/profile/NBEOne

มันผู้ปกครองด้วยคุณท่านจะหยวนๆหน่อยก็ไม่ได้ แม๊กเอ้ยย!!!


https://www.duolingo.com/profile/Dreammy11

ควรจะเป็น พวกเขาคือครอบครัวของฉัน/ผม หรือไม่ก็ พวกเขาคือคุณพ่อคุณแม่ของฉัน/ผม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย