"The police want a name."

แปลว่า:ตำรวจอยากได้ชื่อ

May 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SweetyWan

Want น่าจะใช้ว่า ต้องการ/อยาก น่าจะดีกว่า'เอา'


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

It shoul be "wants"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย