"Shereadsafterlunch."

แปลว่า:เธออ่านหลังกินข้าวเที่ยง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

If กิน is intended, then shouldn't this sentence be "she reads after eating lunch"?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AshkoongMa

เธออ่านหลังจากกินข้าวเที่ยง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ComEnInTec

+1

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย