"The animal eats its food."

แปลว่า:สัตว์กินอาหารของมัน

May 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phuck2

สัตย์เอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/Mailee247404

สัตว์กินอาหารของมัน ผิดตรงไหนคะ???????


https://www.duolingo.com/profile/intuon5

ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย