"The animal eats its food."

แปลว่า:สัตว์กินอาหารของมัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phuck2

สัตย์เอ้ย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/surapornkl

Ok

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/intuon5

ผิดตรงไหน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย