"I support him."

แปลว่า:ฉันสนับสนุนเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/john743730
john743730
  • 25
  • 25
  • 25
  • 12
  • 6

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/noon3456

เขา ค่ะ ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย