"They follow the horse."

แปลว่า:พวกเราตามม้าตัวนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DokkeoKeovongsa

I think my question is true

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mew245499

they = พวกเขา We = พวกเรา please make it correct.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ndho9

They แปลว่า พวกเขาสิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

They= พวกเขา ไม่ใช่พวกเรา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/anna231936

i think they should be พวกเขา not พวกเรา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

They=พวกเขานะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย