"They read the book."

แปลว่า:พวกเขาอ่านหนังสือ

May 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/lolitata98

reads กับ read ใช้ต่างกันยังไง


https://www.duolingo.com/profile/on5D8

read ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น we they reads ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น he,she,it


https://www.duolingo.com/profile/MimSmart

ฟังไม่รู้เรื่องเลย


https://www.duolingo.com/profile/bear911982

ก็พิมพ์ถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/ab975

ใช่ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Tan__

แปลว่าพวกเราอ่านหนังสือไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

พวกเรา = We พวกเขา = They


https://www.duolingo.com/profile/MunchareeM

พวกเราจะใช้we ค่ะ ในที่นี้เขาให้they มา เลยเป็นพวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/TONG.3

สำเนียง​ ฟังแล้ว​ ไม่​คุ้นหู​ เลยเป็ นประโยคอื่น​


https://www.duolingo.com/profile/MRMAX687971

ง่ายๆอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย