"Shehasanapple."

แปลว่า:เธอมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MakJacobse

เขามีแอปเปิ้ล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ploypairin1

He has an apple.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย