"She has an apple."

แปลว่า:เธอมีแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

May 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MakJacobse

เขามีแอปเปิ้ล


https://www.duolingo.com/profile/Ploypairin1

He has an apple.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย