"I eat rice."

แปลว่า:ฉันกินข้าว

May 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/j1zc7

ฉันกินข้าว


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

What's wrong with: ผมกินข้าว ????

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย