"Shehastheplates."

แปลว่า:เธอมีจานหลายใบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pepepreeya

ออกเสียงไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/k1hX5

เหมือนกันเลยยยย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RTEGamer

ไรวะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LeXSaMDoY1

ออกเสืยง ยาก พูดยาก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PBomberTV

เหมือนกันคับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Keroro740414

ชาม ไม่เท่ากับ จาน --!

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย