"Youhavefood."

แปลว่า:คุณมีอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kaimook14

Have แปลว่า ทาน ก็ได้หนิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FineSujitr

ตอบถูกแล้วทำไมขึ้นผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/.2a4M

ก็แปลว่าคุณมีอาหาร ทำไมยังผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zMX111

คุณมีอาหาร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

คุณมีอาหาร ถูกคะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

Have has แปล ว่า มี

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย