"It has not rained for three weeks."

แปลว่า:ฝนไม่ได้ตกมาสามอาทิตย์

June 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Theeraphong

Week น่าจะใช้คำว่า สัปดาห์ มากกว่านะครับ คำว่าอาทิตย์ในความหมายของสัปดาห์นี่มันเป็นภาษาพูดมากกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย