"You read."

แปลว่า:คุณอ่าน

June 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ffSZh8

He she it กิริยาเติม s I you we thay กิริยาไม่เติม s

June 5, 2017

https://www.duolingo.com/YYwO8

ขอบคุณครับสำรับคำแนะนำ

November 29, 2017

https://www.duolingo.com/tani253037

ทำไมต้องมี s

June 4, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย