"Youread."

แปลว่า:คุณอ่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ffSZh8

He she it กิริยาเติม s I you we thay กิริยาไม่เติม s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YYwO8

ขอบคุณครับสำรับคำแนะนำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tani253037

ทำไมต้องมี s

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย