"You read."

แปลว่า:คุณอ่าน

June 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ffSZh8

He she it กิริยาเติม s I you we thay กิริยาไม่เติม s


https://www.duolingo.com/profile/YYwO8

ขอบคุณครับสำรับคำแนะนำ


https://www.duolingo.com/profile/tani253037

ทำไมต้องมี s


https://www.duolingo.com/profile/Ox3u6

ผิดได้ไง คุณ​อ่าน you read

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย