"What is the relation between the war and the economy?"

แปลว่า:ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจคืออะไร

June 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AnanOtO

แปละว่า "อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและเศรษฐกิจ" ไม่ได้เหรอ :(

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย