"The lunch"

แปลว่า:ข้าวเที่ยง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/onausa

.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JanblingWng

มื้อกลางกัน the same

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/E3eJ2

อาหารมื้อเที่ยง ก็ไม่ได้หรือ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย