"The lunch"

แปลว่า:อาหารกลางวัน

June 5, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/E3eJ2

อาหารมื้อเที่ยง ก็ไม่ได้หรือ


https://www.duolingo.com/profile/JanblingWng

มื้อกลางกัน the same


https://www.duolingo.com/profile/THEGIDO

ข้างเที่ยว


https://www.duolingo.com/profile/Hvxar

มื้อเที่ยงไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/BTc1232201

มื้อเที่ยงอะ


https://www.duolingo.com/profile/uv1L5

มื้อเที้ยง ก็ได้ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/noonni3

อาหารมื้อเมี่ยง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย