"The lunch"

แปลว่า:ข้าวเที่ยง

June 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/E3eJ2

อาหารมื้อเที่ยง ก็ไม่ได้หรือ


https://www.duolingo.com/profile/JanblingWng

มื้อกลางกัน the same


https://www.duolingo.com/profile/ChomkuanKh

ข้าวเที่ยง


https://www.duolingo.com/profile/Doug264842

"The" isn't very natural here.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย