"He goes."

แปลว่า:เขาไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/lomueranji

เขา ค่ะ ไม่ใช่เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WarapornJa2

ตัวเลือกเป็น เธอ แก้ด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/plankton108998

He =เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AndrewPier138483

You told me เธอ is for SHE

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Arisa873987

He = เขา แก้ด่วน-_-

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nizar187684

"เขา" น่าจะเจาะจงกว่าคำว่า "เค้า" ที่ใช่กับผู้หญิงก็ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kSugarSuga

He = เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย