"Hehasanewspaper."

แปลว่า:เขามีหนังสือพิมพ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/noomnam

เค้า หรือ เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LATDAWAN1

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai4

เขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/gUuw19

เขา

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย