"The turtle is green."

แปลว่า:เต่าเป็นสีเขียว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Paratee

เต่าสีเขียว เต่าเป็นสีเขียวมันแปลกๆในภาษาไทย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NudPanadda

ใช่

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย