"The turtle is green."

แปลว่า:เต่าเป็นสีเขียว

June 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Paratee

เต่าสีเขียว เต่าเป็นสีเขียวมันแปลกๆในภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/JumpWeerac

บางข้อก็นับ เป็นอยู่คือ บางข้อก็ไม่ต้องใส่ คือสับสน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย