"The turtle is green."

แปลว่า:เต่าเป็นสีเขียว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Paratee

เต่าสีเขียว เต่าเป็นสีเขียวมันแปลกๆในภาษาไทย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NudPanadda

ใช่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JumpWeerac

บางข้อก็นับ เป็นอยู่คือ บางข้อก็ไม่ต้องใส่ คือสับสน

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย