"Theturtleisgreen."

แปลว่า:เต่าเป็นสีเขียว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Paratee

เต่าสีเขียว เต่าเป็นสีเขียวมันแปลกๆในภาษาไทย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NudPanadda

ใช่

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JumpWeerac

บางข้อก็นับ เป็นอยู่คือ บางข้อก็ไม่ต้องใส่ คือสับสน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย