"She goes."

แปลว่า:เธอไป

June 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PaaPann

She goes ควรแปลว่าเธอไป


https://www.duolingo.com/profile/Sittichai6

She=เธอ เพราะกับผู้หญิงใช่เธอจะเหมาะกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย