"She goes."

แปลว่า:เธอไป

June 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PaaPann

She goes ควรแปลว่าเธอไป

June 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

+1

July 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sittichai6

She=เธอ เพราะกับผู้หญิงใช่เธอจะเหมาะกว่า

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

She = เธอ

October 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

เธอ

October 31, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย