https://www.duolingo.com/profile/mallika_s_

I'd like to practice English speaking skills with native speakers.

June 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

I can help you. I study Thai

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย