1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Please show me the way to he…

"Please show me the way to heaven."

Translation:Làm ơn chỉ cho tôi con đường đến thiên đường.

June 8, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/_Witch_

tốt nhất bạn không nên đi

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.