"Please show me the way to heaven."

Translation:Làm ơn chỉ cho tôi con đường đến thiên đường.

June 8, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/_Witch_

tốt nhất bạn không nên đi

June 8, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.