"We eat bread."

แปลว่า:พวกเรากินขนมปัง

June 11, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/LerpeeOwo

เราทานขนมปัง น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/WeuE10

บอกว่าเขากินขนมปังใช่มะ แต่หา ขอไข่ ไ่ม่มีแล้วผิด


https://www.duolingo.com/profile/kanbun1

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/korn148028

ทานก้อได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/samai936347

ตัวอักษรไม่ถูกต้อง


https://www.duolingo.com/profile/Greenpanu

ตัวอักษรให้มาผิด


https://www.duolingo.com/profile/Piyamas7

ไม่มีข.ไข่เพิ่มค่ะจะเติมได้อย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/oat454226

ให้มาผิดครับ


https://www.duolingo.com/profile/ProntiwaSi

ข ไข่หาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย