"Three weeks"

แปลว่า:สามสัปดาห์

June 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/som619837

I don't know it is mean?

June 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NrAy36956

เว้นวรรคก็ผิด หึ

December 9, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย