"There was a great lack of rice that year."

แปลว่า:มีการขาดแคลนของข้าวอย่างมากในปีนั้น

June 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NattKullav1

"มีการขาดแคลนข้าวอย่างมากในปีนั้น" should be ok.


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

Great แปลว่าอย่างมากเหรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย