"Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác."

Dịch:We work with other scientists.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SBvfS

We work with different scientists- nên được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Hai câu này khác nhau về nghĩa (cả về tiếng Anh và tiếng Việt) mà.

  • We work with other scientists: Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác, nghĩa là chúng tôi cùng là các nhà khoa học trong cùng một lĩnh vực, trong cùng một nhóm, cùng một nơi làm việc chung với nhau.

  • We work with different scientists: Chúng tôi làm việc với những nhà khoa học khác nhau, nghĩa là chúng tôi làm việc không chỉ với những nhà khoa học trong cùng một lĩnh vực, mà còn làm việc với những nhà khoa học trong các lĩnh vực khác, ở những nơi khác đến.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duongphilong

Dùng thêm "the" trong câu này có được không mọi người? "the other scientists"

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.