Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He finally started to recover."

Dịch:Anh ấy cuối cùng đã bắt đầu hồi phục.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HOACDF

Đã bắt đầu startedc

1 năm trước