"I have a brown plate."

แปลว่า:ผมมีจานสีน้ำตาล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hana787291

ฉันมีจานสีน้ำตาลหนึ่งใบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nomorucus

ฉันมีจานสีน้ำตาลใบหนึ่ง ถ้าหนึ่งใบต้องเป็น one brown plate

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toptap5

I ก็แปลว่า ฉัน ดิคะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RutchaponP

ต้องแปลว่า ฉันมีจานสีน้ำตาลใบหนึ่ง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NattarikaL

ทำไมไม่ใช่คำว่าฉัน ถ้าใช้คำว่าผมมันเฉพาะเจาะจงเกินไป

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6E9D1

ผม ... อะไรละครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chanikanTK

ฉันมีจานสีน้ำตาลหนึ่งใบ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย