"I will make him come."

แปลว่า:ฉันจะทำให้เขามา

June 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

Erm... The English form of this sentence is a bit... risque? :)


https://www.duolingo.com/profile/ethoel

That's what she said


https://www.duolingo.com/profile/a2n8

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/a2n8

ทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/tong301667

ตอบถูก ตามที่คำตอบเฉลยแล้ว ทำไมถึงผิดละครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย