"It is true."

แปลว่า:มันเป็นความจริง

June 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wiriya4

แล้วมันคือความจริงผิดตรงไหน

June 16, 2017

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย